Photo
26, 25, 24
Alan Whiteside, DCC Fellowship Award